Studierichtingen eerste jaar

Het atheneum Mariakerke is een ASO-school: dat wil zeggen dat wij enkel een A-stroom aanbieden. Naast de basisvorming van 28 lesuren zijn er 4 uren “vrije ruimte”. Deze vrije ruimte vullen we in door het inrichten van modules. Deze modules worden in het eerste jaar halfjaarlijks, voor 2×2 lesuren per week, gegeven.

We vinden het als school belangrijk dat de leerlingen de overstap van de basisschool vlot verwerken en goed georiënteerd de tweede graad kunnen aanvatten, vandaar dat we in de eerst graad de leerlingen nog geen definitieve studiekeuze laten maken. We willen samen met hen hun talenten ontdekken en mits een doordachte studiekeuzebegeleiding hun zelfbewustzijn mee ontplooien.

 

Eerste graad: talenten ontdekken

Per graad willen we de klemtoon leggen op talenten: in de eerste graad willen we meer inzetten op talenten ontdekken.

Er is een modulair studieaanbod met een brede eerste graad.

Het is de bedoeling dat de leerlingen kunnen proeven van verschillende vakgebieden voor ze hun studiekeuze bepalen.

Om dit te realiseren maken we gebruik van de vier complementaire uren in de lessentabellen van het eerste jaar. Deze splitsen we op in modules van twee uur, waaruit de leerlingen kunnen kiezen op basis van hun interesse.

De belangrijkste taken ervan zijn:

 • een tussenschakel te vormen tussen de basisschool en de tweede graad;
 • de oriëntering van leerlingen in functie van hun talenten met als doel de leerlingen goed georiënteerd de tweede graad te laten aanvangen. Dit zorgt er niet alleen voor dat ze zich beter in hun vel voelen, er wordt ook een grotere leerwinst bekomen. De leerlingen maken meer kans op het succesvol voltooien van hun studie;
 • de leerlingen bijstaan in het maken van bewuste keuzes voor hun verdere studies;
 • een boeiende en veilige leeromgeving bieden.

Naast de vaste basisvorming heeft u de keuze tussen verschillende modules voor de resterende vier uur:

 • Latijn 4u beide semesters
 • Latijn 2u beide semesters + module 1ste semester + module 2de semester (2 verschillende modules kiezen)
 • 2 modules 1ste semester + 2 modules 2de semester (4 verschillende modules kiezen). U heeft de keuze uit zes verschillende modules, die op de volgende pagina’s verder toegelicht worden.
 1. cultuur en filosofie
 2. duurzaam samenleven en ondernemen
 3. sport
 4. technologie en ict
 5. wetenschappen
 6. wiskunde anders bekeken

Bij inschrijving kiest u dus uit een van de 3 soorten trajecten:

 1. U kiest 4u Latijn.
 2. U kiest 2u Latijn beide semesters, en 2u module 1ste semester + 2u andere module 2de semester

Bij dit traject opteert u voor een volledig  jaar 2 uur Latijn, met daarnaast één module in 1ste semester en één andere module in 2de semester:

  1. U kiest twee modules van 2 lesuren in het 1ste semester, en twee andere modules van twee lesuren in het 2de semester. Op die manier maakt uw kind kennis met vier verschillende studiegebieden, en kan het een betere keuze maken bij het verderzetten van zijn schoolloopbaan.

Bij inschrijving kiest u dus voor een welbepaald traject, zodat uw kind duidelijk kan aanvoelen waar zijn talenten liggen. Het is dan ook niet mogelijk, zodra het schooljaar is gestart, om van traject te wisselen. Het kan wel zijn dat uw kind het gekozen traject in een andere volgorde zal doorlopen.

U kan wel één naam van een vriendje of vriendinnetje opgeven, bij wie uw kind dan zal zitten in de 28 uren basisvorming.

 

 •  Latijn

De module Latijn wordt in twee vormen aangeboden: de klassieke vorm van vier uur per week, of een module van twee uur per week, in combinatie met een andere module. Op die manier kan uw kind zowel van het Latijn proeven, als van twee andere interessevelden. Wat de culturele achtergrond van uw kind ook is,  de module Latijn staat open voor iedereen. De enige vereisten zijn een brede interesse,  een goeie dosis doorzettingsvermogen en een gezonde portie nieuwsgierigheid.

Vanaf het tweede jaar kunnen de leerlingen dan voluit voor het Latijn gaan.  Wie de module van 2 uur heeft gevolgd en verder wil gaan met Latijn, krijgt in het tweede jaar extra ondersteuning om na het beperktere aanbod uit het eerste jaar bij te benen. Zo starten alle Latinisten in de tweede graad met dezelfde vaardigheden.

De module Latijn (4u/2u) heeft twee belangrijke onderdelen: de studie van een taal, het Latijn, en het bestuderen van de Romeinse cultuur en haar verspreiding. Eeuwenlang speelde Latijn een even grote rol als het Engels nu. De Romeinen hebben dan ook een enorme invloed gehad op de ontwikkeling van de Europese beschaving. Daarom is het nog steeds nuttig en interessant om Latijn te leren.

Hoe gaan we te werk in deze module?

– Eerst en vooral is er de taalstudie: met heel toegankelijke, authentieke Latijnse tekstjes leert de leerling deze mooie taal kennen. Al gauw komt het inzicht dat ze anders te werk gaat dan het Nederlands. De Latijnse grammatica traint in logica, laat de student puzzelen met woorden en bevordert intensief het taalinzicht. Wie thuis is in de Latijnse taalstructuur, leert beter en sneller andere talen. De keuze Latijn-4u biedt hiervoor de sterkste start.

– De leerling bouwt een uitgebreide Latijnse woordenschat op en speelt met zinsvormen en woordsoorten. Omdat de Romaanse talen voortkomen uit het Latijn, wordt het voortaan gemakkelijker om Frans, maar ook bijvoorbeeld Spaans of Italiaans te  leren en te onthouden.  Bovendien stammen veel Engelse woorden van het Latijn. Daarnaast is het Nederlands eveneens rijk aan woorden met Latijnse roots: data, info, agenda, consensus, computer, incognito, transfer

– We focussen op de Romeinse en Griekse cultuur. Latijnse verhalen en boeiend beeldmateriaal introduceren de leerling in de wereld van de kunst, architectuur, archeologie en mythologie. Gevarieerde items komen aan bod: ‘Rome verovert en wordt een wereldrijk’, ‘De Romeinse stempel op het Europa in wording’, ‘School(?), vrije tijd en humor bij de Romeinen’, ‘Mythen en fabels’ …

We leggen steeds de link met onze eigen leefwereld en vinden verbanden tussen het heden en het verleden. De wortels van onze westerse cultuur liggen immers in de antieke wereld.

 • Cultuur en filosofie

Dit is een module voor leerlingen die graag creëren, inspireren en experimenteren. De leerlingen leren zichzelf, de anderen en de wereld op een creatief en filosofische manier kennen. Tijdens de lessen leren leerlingen onder andere hun inzicht vergroten, nadenken, een dialoog opbouwen en gesprekken vorm of richting geven, samenwerken en gemeenschappelijke doelen onderzoeken.

In deze module wordt dus zowel theoretisch als creatief gewerkt en zowel met taal als met cultuur en filosofie. Hiervoor werken onze leerkrachten kunstvakken samen met de collega’s van de taalvakken en eventueel met externe partners. Er kan een gevarieerd project worden uitgewerkt waarin de verschillende disciplines worden gecombineerd. Elk jaar kunnen we voor een nieuw project kiezen. Het kan gaan om het uitwerken van een tentoonstelling, een stadsproject, een klasblog, zolang het filosofisch aspect  er nauw bij betrokken wordt, zoals:

– wat betekent het een mens te zijn?
– wat betekent het man/vrouw te zijn?
– wat betekent het jong te zijn vroeger en nu?
– wat betekent het pijn te hebben?
– wat betekent het om een taal te spreken? Bijvoorbeeld: verschillende vormen van taal, culturele verschillen in taal, spelvormen, communicatie verbaal/ non-verbaal
– wat betekent het om mijzelf te zijn?

 • Duurzaam samenleven en ondernemen

Deze module neemt de leerlingen mee op ontdekking over duurzame relaties tot het bedrijfsleven, terwijl het creatief ondernemen nooit veraf is. Door een variatie aan thema’s en werkvormen komen de leerlingen meer te weten over de economische wereld waar we deel van uit maken. Een uitdagende module met vele thema’s uit onze hedendaagse samenleving

In deze module kunnen de leerlingen bijvoorbeeld werken aan de volgende thema’s:

– duurzaam ondernemen: duurzaam produceren, eerlijke handel, duurzame energie, een duurzaam personeelsbeleid, coöperatief ondernemen …
– duurzaam consumeren: de nadelen van onze wegwerpmaatschappij, ‘consuminderen’, duurzame voeding, duurzame kledij, de ruileconomie, de deeleconomie …
– duurzaam transporteren: duurzame mobiliteit (ook in de steden), duurzaam reizen …
– duurzaam communiceren
– duurzaam samenleven via emancipatie: duurzaam samenleven door gelijkheid, met o.a. emancipatie van vrouwen, holebi’s, etnische minderheden, nieuwkomers, met aandacht voor emancipatiestrategieën (geweldloos verzet, stakingen, demonstaties enz.)
– duurzame school: de moestuin (praktijk)
– duurzaam voor jezelf zorgen: de G(eluks)-factoren

 • Sport

Dit is een module voor leerlingen met extra sportieve kriebels, want naast de 2 uren lichamelijke opvoeding uit de basisvorming bieden we voor hen twee extra uren sport aan. In deze module worden enerzijds de sporten die in de lessen lichamelijke opvoeding aan bod komen, uitgediept.
Anderzijds maken de leerlingen kennis met nieuwe sporten. Zwemmen, balsporten, tennis en squash, atletiek, turnen, ritmiek en dans  vormen een greep uit het aanbod in het eerste jaar.

Hier wordt dus de mogelijkheid geboden tot een verruiming van de bewegingsvormen die aansluiten bij de bewegingscultuur van de jongeren. Daarbij opent deze module ook de weg naar activiteiten die bewegingssituaties vanuit verschillende invalshoeken benaderen, zoals recreatie, ontspanning, gezondheid, of competitie.

 • Technologie en ict

Technologie en ict kunnen we niet meer wegdenken uit onze maatschappij en het bedrijfsleven. Deze module slaat de weg in van het STEM-verhaal (Science-Technology-Engineering-Mathematics) waarbij techniek, creativiteit en innovatie centraal staan. Wie graag met de handen en het hoofd werkt, vindt hier zeker voldoende uitdaging. We werken op dezelfde projectmatige manier als in het vak techniek. De vijf stappen van het technisch proces blijven de basis: 1. probleem of behoefte; 2. ontwerpen; 3. maken; 4. in gebruik nemen; 5. evalueren.

De leerlingen leren in deze module vakspecifieke competenties, zoals probleemoplossend denken, werk-stukken ontwerpen en presenteren (al dan niet met behulp van informaticatoepassingen), uitvoeren van het ontwerp binnen het toepassingsgebied ict, de basiskennis -en vaardigheden omtrent materialen en gereedschappen, een aantal werkattitudes zoals stiptheid, veiligheid of kritische ingesteldheid.

Ze leren vooral hun eigen talenten ontdekken, en maken kennis met beroepen die hierbij aansluiten.

 • Wetenschappen

De leerlingen leren werken volgens de wetenschappelijke methode en hanteren hierbij typische vaardigheden. In de module wetenschappen staat het woord “onderzoeken” centraal. Vanuit een onderzoeksvraag worden leerlingen ondergedompeld in de wondere wereld van observeren en experimenteren. Het wetenschappelijk onderzoek zal hen de middelen aanreiken om de natuur rondom hen beter te begrijpen. Deze module zal niet enkel de interesse voor de natuurwetenschappen prikkelen, maar de leerling ook begeleiden bij hun eerste stap in een laboratorium.

Ook bij de waarnemingen op het terrein krijgen ze interesse voor de levende wereld. We maken hen milieubewust en we ontwikkelen samen met hen bewondering en verwondering voor de natuur.

De module bevat twee grote delen:

– leven doet leven
– bouwstenen van organismen en de materie

 • Wiskunde anders bekeken

Waarom zegt Dr. Sheldon Cooper in de serie “The Big Bang Theory” dat 73 het beste getal is? Waarom heeft een bepaalde cicadensoort (krekel) een voorkeur voor het priemgetal 17? Hoe maak je de rondste voetbal ter wereld? Waar in Parijs vind je een vierdimensionale kubus? Wat is het verband tussen Escher en het paleis Alhambra? Wat heeft de film ‘The Imitation Game’ over Alan Turing en het breken van codes in WO II met priemgetallen gemeen?

Wordt de leerling geprikkeld door al deze vragen, dan is de module ‘wiskunde anders bekeken’ beslist iets voor hem/haar. Deze inleidende vraagjes zijn onderzoeksvragen die leiden tot een klein wiskundig onderzoekje, waarbij ook enkele abstracte concepten aan bod komen. Via spelvormen, onderzoeksvragen en alternatieve didactische werkvormen vergroot de leerling de kennis van en de passie voor de wiskunde. We zetten in op probleemoplossende vaardigheden zodat de leerling door creatief toepassen van zoekstrategieën een antwoord vindt op allerlei wiskundige problemen. Zowel problemen met wortels in de realiteit als abstractere problemen komen aan bod.

Kortom, in deze module ontdekt de leerling op een speelse en actieve manier zijn of haar talent voor wiskunde.