Ecologie en groenbeheer

Dit is een modulevak uit het eerste jaar.

Vanuit ons groene kader was het oprichten van de module ecologie en groenbeheer niet meer dan logisch. De natuur op ons schooldomein staat dicht bij ons. We willen hiervan profiteren en proberen via deze module voor plant, dier en onszelf een plaatsje te vinden. De leerlingen die deze module volgen, willen we bewuster stimuleren om de (school)omgeving op een meer duurzame en ecologische manier aan te pakken. We pakken dit concreet aan door bijvoorbeeld meer en nieuwe groenvormen in de tuin aan te leggen, het aanleggen van een beek, wadi en vijver, het maken van een buitenklas en een leerpad in het bos. Groenbeheer houdt in dat we de aanwezige groene ruimte en de bestaande en nieuwe projecten zullen onderhouden. We leren op een verantwoorde manier: het knotten en snoeien van struiken en bomen, moestuinieren, het planten en zaaien van bloemen en het verwijderen en vervangen van planten die minder bijdragen aan het ecologisch evenwicht en de biodiversiteit.

Drie pijlers vormen de basis:

· het behoud en de versterking van de natuurwaarden,

· de bescherming van het leefmilieu,

· de (maatschappelijke) noden.

We vertrekken daarbij altijd van drie basisprincipes: duurzaamheid, diversiteit en dynamisch. Met duurzaamheid wordt onder meer bedoeld dat een groenelement ook (een) groen moet blijven en dat we telkens de sprong maken naar duurzaamheid: duurzaam m.b.t. het milieu, het product en de ontwikkeling. Diversiteit betekent dat de verschillende functies (natuurbehoud, natuurbeleving en ontspanning) die aan groen worden toebedeeld ook kunnen worden vervuld. Daarnaast moet er zoveel mogelijk diversiteit zijn in soorten (biodiversiteit) en structuur (afwisseling bomen-struiken-gras-water-…). Dynamisch houdt in dat we dit actief gaan uitvoeren, we zijn tijdens de lessen in beweging. Het betekent ook dat we actief nadenken over de actuele situatie en de veranderende natuur. We passen onze groene ruimte aan en deze groeit en verandert steeds, groenbeheer begeleidt dit groeien en veranderen.

 

Onderstaande beelden zijn genomen tijdens de lessen op ons schooldomein.