Cel Leerlingenbegeleiding

Als leerling sta je er op school niet alleen voor. Heeft een leerling problemen, dan spreekt die best in de eerste plaats de klastitularis aan. Daarnaast kan hij of zij ook altijd terecht bij een van de leerlingbegeleiders, mijnheer Werner Kinds in lokaal 0.09 voor 1, 2 en 3, en mevrouw Silvia Tavernier in lokaal 1.19 voor 4, 5 en 6. Bij voorkeur wordt daarvoor een afspraak gemaakt via Smartschool.

Op school kan je ook een afspraak maken met het CLB. Zowel psychologe Anke Merchiers als maatschappelijk werker Kaveh Mahmodi zijn op regelmatige basis aanwezig in lokaal 0.23.  Hieronder kan u vinden waarvoor u het CLB kan raadplegen.

Leerlingenbegeleiders, CLB en directie werken nauw samen in de cel Leerlingenbegeleiding om de leerlingen de nodige zorg en steun te verlenen.

Centrum voor Leerlingbegeleiding

Als u een afspraak wil, gelieve dan telefonisch contact op te nemen.

* Het Centrum voor leerlingbegeleiding wil ouders, leerlingen en school helpen om het welbevinden te verhogen van de leerlingen, in de scholen die het begeleidt. Hiervoor willen we samenwerken op 4 domeinen: het leren en studeren, het begeleiden van de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en het psychisch en sociaal functioneren.

* De aanpak is multidisciplinair (arts, psycholoog, verpleegkundige, maatschappelijk werker).

* Het onderzoek en de begeleiding starten op vraag van de leerling, de ouders of de school.

* Als CLB team wensen we ons onafhankelijk op te stellen om objectief te kunnen adviseren. Respect voor privacy en discretie vinden we in onze samenwerking zeer belangrijk. De begeleiding is kosteloos.

* Graag willen we zonder onderscheid te maken, een luisterend oor zijn voor eenieder in ons werkgebied.

 De preventieve gezondheidszorg binnen het C.L.B.

* Artsen en verpleegkundigen hebben een aantal verplichte taken opgelegd gekregen binnen de CLB-werking.

* Medische onderzoeken: elk kind ondergaat gedurende zijn/haar schoolloopbaan een aantal verplichte medische onderzoeken. Dat gebeurt in het eerste en het derde jaar secundair onderwijs.
Telkens zal aan de ouders gevraagd worden om een vragenlijst met gegevens die relevant zijn voor het kind in te vullen. Naar aanleiding van deze consulten kunnen de ouders steeds onze aandacht vragen voor specifieke problemen. Ouders krijgen steeds schriftelijk verslag over het onderzoek.

* Vaccinaties
De ouders hebben vrije keuze om de vaccinaties al dan niet door de CLB-arts te laten toedienen.

* Zoals alle teamleden staan ook de verpleegkundigen en artsen ter beschikking van leerlingen en ouders.

* Het beroepsgeheim wordt ten allen tijde gewaarborgd.

Contactpersonen:

  • Verpleegkundige :

Chaveli Snoeck
email: chaveli.snoeck@clbgent.be
werk gsm: 0499 51 71 71 (of 09 243 79 77)

  • Arts :

Anouk Vanlander
email: anouk.vanlander@clbgent.be
werk gsm: 0499 51 71 86 (of 243 79 81)

  • Psychologe :

Anke Merchiers
e-mail:  anke.merchiers@clbgent.be
Werk gsm: 0473/ 52 23 25

  • Maatschappelijk werker :

Kaveh Mahmodi
email: kaveh.mahmodi@clbgent.be
werk gsm: 0499 51 71 75

Ons adres :

CLB GO Gent
Voskenslaan 262
9000 Gent
Tel : 09/243.79.70
Website: www.clbgent.be