Leerbegeleiding

Elk kind beleeft wel eens een moment waarop het wat moeilijker gaat, waarop het nood heeft aan een extra ondersteuning, een luisterend oor of een advies. Op dat ogenblik zijn wij er voor uw kind en kan het terecht bij ieder lid van ons leerkrachtenteam, de leerlingenbegeleiding of de directie. Sommige leerlingen hebben enkel nood aan een bemoedigend schouderklopje of een motiverend gesprek. Bij anderen moet er samen worden nagedacht over studiemethode, schoolkeuze, of is er nood aan emotionele begeleiding. Voor leerlingen met een leerprobleem —zoals dyscalculie of dyslexie— kan er samen worden gezocht naar oplossingen die net dat kleine extra duwtje in de rug kunnen betekenen.

Activerende werkvormen: al doende leert men

We zijn ervan overtuigd dat de leerwinst bij leerlingen vergroot, naarmate ze actief worden betrokken bij het verwerken en verwerven van de leerstof. Ook het samenwerken met de leeftijdsgenoten om uitdagende vraagstukken op te lossen, zorgt ervoor dat ze het best mogelijke resultaat kunnen bereiken. Daarom krijgen de leerlingen niet enkel ’gewoon’ les, maar moeten ze vaak samenwerken of projecten opzetten.

Sterk in leerbegeleiding

Omdat het aandachtig en actief volgen van de lessen, in combinatie met een ijverige studiehouding, de beste garantie is om goede resultaten te behalen, geven onze leerkrachten inspirerende lessen en zetten ze zich elke dag opnieuw in om uw zoon of dochter maximale slaagkansen te bieden. Bovendien organiseren we heel wat verschillende initiatieven in kader van de leerbegeleiding, zoals het leren werken met smartschool, het maken van de boekentas voor de volgende dag, het plannen van taken en toetsen, een examenplanning opmaken, leren samenvatten, hoofd- en bijzaken onderscheiden,…

Elke leerling krijgt via het portfolio een individueel plan, uitgewerkt in de cel Leerlingenbegeleiding.

Huiswerkklassen wiskunde

Wekelijks kunnen leerlingen, op eigen vraag of op aansturen van hun leerkracht, tijdens een huiswerkklas wiskunde werken aan taken, toetsen voorbereiden of remediërende taken uitvoeren. Dit gebeurt in alle rust onder begeleiding van vakleerkrachten. De aanwezige leerkracht observeert de werkmethode en stuurt bij waar nodig. De huiswerkklas wiskunde is echter geen bijles, er worden dus geen lessen gegeven. De klemtoon ligt op het zelf leren verwerken van de leerstof.

Aanwezige leerlingen krijgen een stempel in de agenda. Om het heen en weer verloop te vermijden, mogen leerlingen vertrekken om op twee vaste tijdstippen, namelijk 16.15 uur of 16.45 uur.

Taalzorg

Voor de leerlingen die een taalachterstand hebben, voorzien we extra taalzorg. Voor bijvoorbeeld de lessen geschiedenis, wiskunde  of wetenschappen krijgen zij ondersteuning bij de specifieke terminologie van dat vak, leren zij dat vak schematiseren en omzetten in voor hen begrijpbare taal.

Deze taalzorg wordt door de leerkrachten Nederlands uitgewerkt via co-teaching en  binnenklasdifferentiatie.

Leren leren, leren kiezen, leren samenleven

Vanaf de eerste graad starten we met een digitaal portfolio. Op regelmatige tijdstippen doorheen het schooljaar oefenen de leerlingen hun vaardigheden in het leren leren, toegepast op de noden van hun specifieke vakken.

Van in het begin van hun studieloopbaan moeten ze zichzelf leren inschatten en bepalen waar hun sterktes en zwaktes liggen op studiegebied en leervaardigheden. Ook dit wordt hen vanaf het eerste jaar onder begeleiding aangeleerd.

Als GO!-school dragen we ook het leren samenleven hoog in het vaandel. Ook dit is een essentieel onderdeel van de duurzaamheid waaraan wij zo veel belang hechten. We willen dit weerspiegeld zien in de dagelijkse omgang van onze leerlingen met elkaar, in de algemene schoolcultuur en schoolsfeer, en in de waarden die we als school uitdragen.

We hebben niet voor niets geïnvesteerd in verschillende projectdagen, en deelgenomen aan de actie De Warmste Week.

We geven de leerlingen actieve inspraak via de leerlingenraden per graad.

Vaste studie

Naast al deze aparte initiatieven is er natuurlijk ook een vaste naschoolse studie.
Elke dag kan uw kind van 15.30 uur tot 16.45 uur opdrachten maken of lessen studeren in onze studiezaal. Deze studie vindt plaats in een prikkelarme omgeving en rustige sfeer.