Ons pedagogisch project: duurzaam op weg

Het GO! atheneum Mariakerke wil op een duurzame manier kwalitatief onderwijs aanbieden.

Vanuit onze groene situering groeide de gedachte over duurzaamheid. Duurzaamheid is echter veel meer dan alleen de groene omgeving en het milieuaspect. Er is nog een ander vraagstuk dat gaat over duurzaam leren en ontwikkelen.

In het kader van leren willen we dat duurzaamheid slaat op het verwerven van sterke leercompetenties en leerinhouden. We willen namelijk dat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen om verworven competenties in nieuwe contexten toe te passen. We willen onderwijs dat gericht is op een aangepaste aanpak op het niveau van elk leerling. Daarnaast willen we ook dat onze leerlingen leren om duurzame relaties te onderhouden: ze moeten leren om op een kritische manier met elkaar om te gaan.

 

Hoe verhogen we het duurzaamheidsprincipe binnen de klasmuren?

We zetten volop in op een zesjarig traject dat leerlingen de mogelijkheid biedt te proeven van de verschillende modules, opties en competenties. Niet alleen vanuit een theoretische insteek maar ook sterk gelinkt aan de maatschappij door bijvoorbeeld samen te werken met het hoger onderwijs en bedrijven: bezoek van een gastdocent, bedrijfsbezoek enz.

¨ Per graad willen we de klemtoon leggen op talenten:

1) In de eerste graad willen we meer inzetten op talenten ontdekken.

Er is een hertekend en modulair studieaanbod met een brede eerste graad. Het is de bedoeling dat de leerlingen kunnen proeven van verschillende vakgebieden voor ze hun studiekeuze bepalen. Om dit te realiseren maken we gebruik van de vier complementaire uren in de lessentabellen van het eerste jaar. Deze splitsen we op in modules van twee uur, waaruit de leerlingen kunnen kiezen op basis van hun interesse.

De belangrijkste taken ervan zijn:

– een tussenschakel te vormen tussen de basisschool en de tweede graad;

– de oriëntering van leerlingen in functie van hun talenten, met als doel de leerlingen goed georiënteerd  te laten starten in de tweede graad . Dit zorgt er niet alleen voor dat ze zich beter in hun vel voelen, ze leren ook gewoon meer en gemakkelijker bij. De leerlingen maken meer kans op het succesvol voltooien van hun studie;

– de leerlingen bijstaan in het maken van bewuste keuzes voor hun verdere studies;

– een boeiende en veilige leeromgeving bieden.

2) In de tweede graad willen we inzetten op talenten ontwikkelen.

De leerlingen kiezen op basis van hun bekwaamheid en belangstelling.

Vanaf het derde jaar kan de leerling, afhankelijk van de pool en de module die daarin wordt gekozen, zich verder verdiepen in meer wetenschappelijk onderzoek of een taalseminarie. Zo geven we in de lessen meer vorm aan de onderzoekopdrachten, om die uiteindelijk in de derde graad verder uit te werken.

3) In de derde graad willen we inzetten op talenten verdiepen.

De leerlingen kiezen in functie van hun talenten/interesse/kunde en/of in functie van vervolgstudies.

Ook aan de onderzoekvaardigheden wordt gewerkt. Het eindresultaat is bijvoorbeeld een posterpresentatie over een onderzoeksvraag aansluitend bij de polen gekozen door de leerling.

¨ Een sterke samenwerking over de drie graden heen zowel op het vlak van vakgerelateerde leerlijnen als op het vlak van vakoverschrijdende leerlijnen en schoolloopbaanbegeleiding is uitermate belangrijk. Ook een goed uitgebouwde rapporteringspraktijk met duidelijke remediëring en adviesformulering wordt sterker ingebed.

 

Hoe verhogen we het duurzaamheidsprincipe buiten de klasmuren?

Duurzaamheid gaat ook over hoe we samen in het leven staan, over relaties opbouwen en over maatschappelijk engagement. Onderwijs levert pas echt kwaliteit als we buiten de lessen ook aan de slag gaan met leerlingen en ouders. Zoals bijvoorbeeld …

  • leerlingenraden

We blijven inzetten op goed werkende leerlingenraden (per graad) met maximale participatie van de directie. De inbreng, het overleg en de opvolging zorgen dikwijls voor een verrijking en een andere kijk op de organisatie.

  • scholenbanden

We bouwen aan een scholenbandenproject met een school in het Zuiden om leerlingen  onder andere op te voeden tot wereldburgers.

  • cultuur

Drie keer per semester brengt de Cultuurcel de leerlingen van 4, 5, 6 na de schooluren in contact met culturele activiteiten, om aan cultuurverruiming te doen.

  • toneel

Het schooltoneel is voor ons enorm belangrijk omdat dit een ongelooflijke band schept tussen de leerlingen van 1 tot 6.

  • ouderwerking
  • schoolraden
  • oudercontacten

De ouders worden persoonlijk gecontacteerd als een gesprek noodzakelijk zou zijn.