Studierichtingen tweede graad

In de eerste graad wordt achterhaald wat je talenten zijn. In de tweede graad gaan we die talenten verder ontwikkelen.

Vanaf de 2de graad is onze school een school met als finaliteit doorstroom die enkel domeinoverschrijdende studierichtingen aanbiedt.
Dit betekent dat wij een uitstekende basisvorming met algemene doorstroomcompetenties moeten aanbieden, die een vervolg naar alle vormen van hoger onderwijs mogelijk maken.

Daarnaast worden in elke studierichting specifieke eindtermen (3de graad) en cesuurdoelen (2de graad) behaald om de doorstroom naar een welbepaalde vervolgrichting in het hoger onderwijs mogelijk te maken.

Het interesseveld van de leerlingen bepaalt dan ook (in grote mate) hun keuze voor een specifieke studierichting vanaf de tweede graad.

 • Elke studierichting bestaat uit een basisvorming (gebaseerd op eindtermen) en een specifiek deel (gebaseerd op cesuurdoelen voor de tweede graad en specifieke eindtermen voor de derde graad).
 • In sommige studierichtingen is er ruimte voor extra vakken. Sommige vakken vormen een verdieping van de leerinhouden van de basisvorming, andere vakken zijn een verbreding van de studierichting om de doorstroommogelijkheden naar de derde graad te verruimen.

Op het GO! atheneum Mariakerke bieden wij u in de tweede graad zes richtingen aan:

 • Economische wetenschappen (optie wiskunde of taal)
 • Grieks-Latijn
 • Humane wetenschappen
 • Latijn (optie wiskunde of taal)
 • Moderne talen
 • Natuurwetenschappen

Elke richting heeft zijn specifieke deel, naast een basisvorming die grotendeels gelijk loopt. Daarnaast zijn er per richting nog richtingspecifieke uren en is er voor de meeste richtingen ook nog plaats voor enkele uren vrije ruimte. Als school hebben wij ervoor gekozen om bij de polen economie en Latijn een uitbreiding te voorzien in het domein wetenschappen en een uitbreiding in het domein taal. De leerlingen kunnen hierin vrij kiezen.

Om het makkelijker te maken, hebben we ook een overzichtstabel waarin u alle richtingen naast elkaar kan zien en ze vlot kan vergelijken. U kan op de tabel klikken om ze groter te maken.
Let wel: dit zijn de studierichtingen volgens het nieuwe leerplan, zoals die ingaan voor het derde jaar in 2023-2024.

 

Het kiezen van een studierichting in de tweede graad is een belangrijke keuze die (grotendeels) bepalend is voor het verdere studietraject, aangezien leerlingen binnen het specifieke deel cesuurdoelen dienen te behalen.

We geven u hier eerst de presentatie mee die de directie gaf op de infoavond in 2024 over de mogelijke studierichtingen, de profielen en de doorstroommogelijkheden naar de derde graad.

(in afwachting)

Daarom leggen we u per richting graag de visie en het profiel uit. Wil u graag meer informatie over de aparte vakken, dan kunt u dat hier voor de reeds bestaande vakken terugvinden en nalezen.

 • ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

Visie. 

Economische wetenschappen is een studierichting met een brede algemene basisvorming. In het specifiek gedeelte komen elementen van economische wetenschappen (algemene economie en bedrijfswetenschappen) aan bod. Dit wordt aangevuld met wiskunde als voorbereiding op het pakket gevorderde wiskunde in de derde graad (Economie-Wiskunde). Op basis van de keuzes die de school maakt (enerzijds verdiepend maar ook kijkend naar de mogelijkheden in de derde graad), kunnen leerlingen daarenboven in het complementair gedeelte kiezen uit een boost wetenschap of taal.

Leerlingenprofiel. 

Economische wetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door abstract denken binnen economische wetenschappen én wiskunde.

 • GRIEKS-LATIJN en LATIJN

Visie op deze studierichtingen. 

In deze studierichtingen krijgen leerlingen een brede algemene vorming. Bovendien zal de studie van Grieks-Latijn of Latijn je een beter zicht geven op de structuren van de moderne vreemde talen. Dit wordt aangevuld met wiskunde als voorbereiding op het pakket gevorderde wiskunde in de derde graad (Latijn-Wiskunde, (Grieks-wiskunde)).

In de tweede graad Grieks-Latijn gaan we in het specifiek deel dieper in op de cultuur, de geschiedenis en de literatuur van het Oude Rome en het Oude Griekenland. We doen dit aan de hand van authentieke teksten van Caesar en Ovidius, maar ook van Griekse schrijvers zoals Herodotus en Xenophon. De leerlingen ontdekken op die manier de enorme invloeden van deze oude beschavingen op onze moderne wereld.

In de tweede graad Latijn gaan we dieper in op de cultuur, de geschiedenis en de literatuur van het Oude Rome aan de hand van authentieke teksten van Caesar en Ovidius. Je ontdekt op die manier de enorme invloeden van deze oude beschaving op onze moderne wereld.
Op basis van de keuzes die de school maakt (enerzijds verdiepend maar ook kijkend naar de mogelijkheden in de derde graad), kunnen leerlingen daarenboven in het complementair gedeelte kiezen uit een boost wetenschap of taal.

Leerlingenprofiel voor deze richtingen.

Deze studierichting spreekt leerlingen aan die

– ruim geïnteresseerd zijn in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen teksten in het Latijn en/of Grieks zijn geschreven,
– de literatuur in het Latijn en/of Grieks van de klassieke Oudheid tot nu willen ontdekken,
– ervan genieten om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan,
– het als een uitdaging ervaren om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren.

 • HUMANE WETENSCHAPPEN

Visie.

De humane wetenschappen is een studierichting gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan. Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en filosofisch referentiekader.

Leerlingenprofiel. 

Een leerling uit de studierichting humane wetenschappen:

– is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte, is geboeid door de actualiteit en is gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur;
– is geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen en wil nadenken over levensvragen;
– verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;
– gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen

 • MODERNE TALEN

Visie op de studierichting.

Leerlingen verdiepen in deze studierichting hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarnaast krijgen zij een extra vreemde taal in het specifiek deel, nl. het Duits. Op basis van de keuzes die de school maakt, (enerzijds verdiepend maar ook kijkend naar de mogelijkheden in de derde graad), kunnen leerlingen daarenboven in het complementair gedeelte kiezen uit een boost wetenschap of taal.

Deze studierichting daagt leerlingen tevens uit op basis van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Leerlingenprofiel.

Deze studierichting is bestemd voor leerlingen met een brede talige en culturele interesse. Zij zijn hongerig naar vele talen, spreken graag meerdere vreemde talen, zijn nieuwsgierig naar hoe taal als systeem werkt en willen weten wat de impact van taal op cultuur en samenleving is. Zij lezen ook graag en staan open voor allerlei vormen van literatuur.

 • NATUURWETENSCHAPPEN

Visie op de studierichting. 

Natuurwetenschappen is een wetenschappelijke studierichting in de tweede graad. Het domeinoverschrijdend karakter biedt de leerlingen een brede, algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Het specifiek gedeelte zorgt voor een verdieping in de wetenschapsvakken. Dit wordt aangevuld met wiskunde als voorbereiding op het pakket gevorderde wiskunde in de derde graad (wetenschappen-wiskunde).

Natuurwetenschappen stoomt leerlingen klaar voor een wetenschappelijke studierichting in de derde graad uit de finaliteit doorstroom, met de intentie tot een vervolg in het hoger onderwijs.

Leerlingenprofiel.

Deze leerlingen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren.

Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in natuurwetenschappelijke contexten. Ze exploreren planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica. Ze zien het als een uitdaging om een brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.

Deze leerlingen zien voor zichzelf een toekomst weggelegd in een wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.