Studierichtingen derde graad

In de eerste graad leggen we de klemtoon op het ontdekken van je talenten. In de tweede graad gaan we die talenten verder ontwikkelen.

In de derde graad gaan we nog specifieker door op die talenten om ze te verdiepen, door nog meer uitgewerkte richtingen aan te bieden. Er is de pool economie met zowel de pool talen als wiskunde, er is de richting Latijn met zowel Grieks, moderne talen, wiskunde als wetenschappen, maar ook de combinatie van zowel de polen wetenschappen-talen als wetenschappen-wiskunde bestaat. En dan is er natuurlijk ook nog de richting Humane Wetenschappen, die je kan combineren met een pool talen en een pool wetenschappelijk onderzoek. Elk van deze richtingen heeft haar eigen specifieke lessentabel, die we hierna ook nog in een overzichtstabel meegeven, zodat je kan vergelijken.

Twijfel je zelf aan je mogelijkheden, spreek dan je eigen vakleerkrachten aan: zij kunnen intussen het best inschatten wat je wel en niet aankan, en wat er op het programma staat in de volgende jaren. Als je meerdere opties aankan en je weet al welke richting je later uit wil, kies dan in functie daarvan. En weet je het dan nog niet, volg dan gewoon je hart, en kies wat je het liefste doet. Per slot van rekening heb je de gekozen vakken toch elke dag opnieuw.

Onderstaande tabellen zijn van kracht voor de vijfdes in het schooljaar 2024-2025, voor de zesdes pas vanaf 2025-2026.

Om het makkelijker te maken, hebben we ook een overzichtstabel waarin u alle richtingen naast elkaar kan zien en ze vlot kan vergelijken. U kan op de tabel klikken om ze groter te maken.

Het kiezen van een studierichting in de derde graad is een belangrijke keuze die (grotendeels) bepalend is voor het verdere studietraject aan hogeschool of universiteit, aangezien leerlingen binnen het specifieke deel eindtermen dienen te behalen.

We geven u hier eerst de presentatie mee die de directie gaf op de infoavond over de mogelijke studierichtingen, de profielen en de doorstroommogelijkheden in het hoger onderwijs.

Presentatie overgang naar de tweede graad

Daarom leggen we u per richting graag het profiel uit.

Waarom ECONOMIE – MODERNE TALEN studeren?

 • Om inzicht te verwerven in het economisch functioneren van de samenleving, gecombineerd met het beheersen van een uitgediepte talenkennis.
 • Als je belangstelling toont voor de economische aspecten van de maatschappij, aanleg en interesse hebt voor talen.
 • Voor de studie van de micro- en macro economie maar ook de aspecten van hoe je een bedrijf moet managen komen aan bod. Hiernaast is er een korte inleiding tot het handelsrecht en wordt in het laatste jaar een minionderneming op poten gezet.
 • Richtingen die in het onmiddellijk verlengde liggen, zijn die van: bachelor in management, accountancy of marketing, rechten, handelswetenschappen, filologie …
 • Opmerking: voorkennis van economie is geen absolute vereiste. Je hoeft dus niet noodzakelijk economie gehad te hebben in de tweede graad.

Waarom ECONOMIE – WISKUNDE studeren?

 • Om inzicht in het economisch functioneren van de samenleving te verwerven, gecombineerd met het beheersen van een uitgediepte kennis van wiskunde.
 • Om wegwijs gemaakt te worden in het bedrijfsleven op het vlak van management en marketing.
 • De component ‘wiskunde’ zwengelt het logisch denken aan.
 • Opent de poort naar masteropleidingen: handelsingenieur, master in de economische wetenschappen, informaticawetenschappen, wiskunde …

Waarom GRIEKS – LATIJN studeren?

 • Voor een extra dimensie bij de algemene vorming, met focus op taal en  cultuur.
 • Het kritisch, probleemoplossend en vooral het analytisch denken worden door de  studie van de Grieks-Romeinse oudheid intensief gestimuleerd.
 • Het biedt een betere en grondige kijk op onze multiculturele wereld.
 • Het verrijkt het sociaal, filosofisch, esthetisch en ethisch inzicht in onze samenleving.
 • Voor de cultuur: in de oudheid zijn de bouwstenen vervaardigd waarmee we vandaag nog altijd onze redeneringen opbouwen.
 • Grieks en Latijn laten zien hoe een taal werkt: een grote troef om vlotter Engels, Frans, Spaans, Duits en andere moderne talen te leren.
 • Is een uitstekende voorbereiding op alle menswetenschappelijke studierichtingen en opleidingen waarin talen belangrijk zijn.

Waarom HUMANE WETENSCHAPPEN studeren?

 • Voor de studie van leerinhouden met een sterk sociaal-culturele, pedagogische of psychologische inslag. De sociale werkelijkheid is het studieterrein.
 • Naast cultuur- en gedragswetenschappen wordt psychologie, wijsbegeerte en sociologie geïntegreerd.
 • De studierichting beoogt de doorstroming naar opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan, zoals alle professionele bachelors onderwijs, pedagogische, psychologische en sociale wetenschappen, rechten, criminologie, geschiedenis, archeologie, wijsbegeerte, moraalwetenschappen, enz.

Waarom LATIJN-MODERNE TALEN studeren?

 • Deze richting legt zich vooral toe op een grondige studie van het Latijn en de moderne talen.
 • De moderne talen focussen op zowel het taalkundige als het literaire aspect van de taal. Bij het Latijn ligt de nadruk op de ontwikkeling van taalinzicht en een beter begrip van de wereld op sociaal, filosofisch, ethisch en esthetisch vlak.
 • De keuze naar hogere studies toe is zeer verscheiden. Taal en letterkunde, toegepaste taalkunde, filosofie, geschiedenis, psychologie, rechten, politieke en sociale wetenschappen en vele professionele bachelors behoren tot de mogelijkheden.

Waarom LATIJN-WETENSCHAPPEN studeren?

 • Om de interesse voor Latijn, wiskunde en wetenschappen.
 • De wetenschappelijke componenten vragen van de leerlingen abstraherend vermogen, een methodische aanpak en nauwkeurigheid.
 • Bij het Latijn ligt de nadruk op de ontwikkeling van taalinzicht en een beter begrip van de wereld op sociaal, filosofisch, ethisch en esthetisch vlak.
 • De 5 uren wiskunde per week ondersteunt de voorbereiding op verdere wetenschappelijke studies.
 • De studiekeuze van de afgestudeerden ligt in de medische, biologische of andere wetenschappelijke richtingen, hoewel talen of algemeen humane richtingen ook tot de mogelijkheden behoren. De klassiek wetenschappelijke vorming is een hulp bij het hanteren van wetenschappelijke termen en algemeen culturele of linguïstische materies.

Waarom LATIJN-WISKUNDE studeren?

 • Als je sterk bent in de 2de graad in, of een goede basiskennis hebt voor wetenschappen en wiskunde.
 • De leerlingen worden getraind in abstraheren, formeel-logisch denken, synthetiseren en structureren.
 • Bij het Latijn ligt de nadruk op de ontwikkeling van taalinzicht en een beter begrip van de wereld op sociaal, filosofisch, ethisch en esthetisch vlak.
 • Voor de brede interesse voor wetenschappen, wiskunde en talen.
 •  Wiskundige disciplines als burgerlijk ingenieur, economie, wiskunde, informaticawetenschappen maar ook talen en richtingen met een algemene culturele bagage kunnen succesvol aangevat worden.

Waarom MODERNE TALEN studeren?

 • Deze richting legt zich vooral toe op een grondige studie van verschillende moderne talen: Nederlands, Frans en Engels, maar ook Duits en Spaans.
 • De moderne talen focussen op zowel het taalkundige als het literaire aspect van de taal.
 • De keuze naar hogere studies toe is zeer verscheiden. Taal en letterkunde, toegepaste taalkunde, filosofie, geschiedenis, psychologie, rechten, politieke en sociale wetenschappen en vele professionele bachelors behoren tot de mogelijkheden.

Waarom MODERNE TALEN – WETENSCHAPPEN studeren?

 • Deze richting legt zich vooral toe op een grondige studie van de moderne talen en wetenschappen.
 •  Streefdoel: verwerven van maturiteit om zelfstandig en analytisch te Ieren denken en handelen en dit zowel taalkundig als wetenschappelijk.
 •  De moderne talen focussen op zowel het taalkundige als het literaire aspect van de taal.
 •  De wetenschappen richten zich op het aanleren van handvaardigheden bij elementaire meetinstrumenten, het uitvoeren van eenvoudige proeven en het leren opmaken van verslagen over de uitgevoerde experimenten.
 •  De keuze naar hogere studies toe is zeer verscheiden. Taal en letterkunde, toegepaste taalkunde, wetenschappen, geneeskunde, industrieel ingenieur, … Maar ook filosofie, geschiedenis, psychologie, rechten, politieke en sociale wetenschappen en vele professionele bachelors behoren tot de mogelijkheden.

Waarom WETENSCHAPPEN – WISKUNDE studeren?

 • Als je sterk bent in de 2de graad in, of een goede basiskennis hebt voor wetenschappen en wiskunde.
 • De leerlingen worden getraind in abstraheren, formeel-logisch denken, synthetiseren en structureren.
 • Streefdoelen: verwerven van maturiteit om zelfstandig te Ieren denken en handelen, het aanleren van handvaardigheden bij het hanteren van elementaire meetinstrumenten, het uitvoeren van eenvoudige proeven en het leren opmaken van verslagen over de uitgevoerde experimenten.
 • Voor het aanleren van een wetenschappelijke  denkwijze gekenmerkt door zin voor kritiek, objectiviteit, orde, nauwkeurigheid en verantwoordelijkheid.
 • Opent de poort naar een breed scala van opleidingen in het hoger onderwijs, waaronder studies van ingenieur, wetenschapper, wiskundige, informaticus, arts, …

 

Wil je graag meer informatie over de aparte vakken, dan kan je dat hier allemaal terugvinden en nalezen.