Wiskunde

Dit is een basisvak in alle jaren. Vanaf het derde jaar is er een keuze tussen meer en minder wiskunde, vanaf de derde graad is er de keuze tussen 3, 5 en 7 uur wiskunde, al naargelang de richting.

Wiskunde in de 1ste graad

In het eerste jaar wiskunde bieden we een kwalitatieve opvolging maar ook verdere vorming voor de leerlingen uit het basisonderwijs aan. De focus ligt op het verwerven van een brede en stevige basis. Leerlingen leren inzicht ontwikkelen en omgaan met getallen en hoeveelheden, ruimte en vorm, relaties en verandering en data en onzekerheid.
We werken hiervoor met de wiskundemethode Nando van uitgeverij die Keure.

Vertrekkend vanuit realistische situaties gaan leerlingen zelfontdekkend leren en treedt de leerkracht meer en meer op als coach. De methode is bovendien heel sterk gericht op differentiatie. Elke week reserveren we dan ook 1 lesuur om de leerlingen in niveaugroepen aan de slag te laten gaan. Dit zorgt enerzijds voor uitdaging voor sterke leerlingen en anderzijds voor voldoende remediëring voor zwakkere leerlingen. De onderwerpen worden in een spiraalstructuur aangebracht waardoor de leerstof op verschillende momenten terugkomt en beter blijft hangen bij de leerlingen.

Naast de basisleerstof streven we ook vaardigheden en attitudes als nauwkeurigheid en correct wiskundig taalgebruik na. Door dit alles proberen we leerlingen te laten ondervinden dat wiskunde geen saaie wetenschap hoeft te zijn!

In het tweede jaar bouwen we verder aan de basisvaardigheden op vlak van getallenleer, meetkunde en data en onzekerheid.

We gebruiken hiervoor de wiskundemethode **Nando **van uitgeverij die Keure. De leerstof is opgebouwd uit modules. We werken met kortere hoofdstukken waar we regelmatig op terugkomen en op verder bouwen.

Dankzij de spiraalaanpak komen dezelfde onderwerpen verschillende keren aan bod. De leerlingen worden hierdoor verplicht om telkens te herhalen. De kortere gehelen laten ook toe om vlugger te evalueren en remediëren en zorgen voor afwisseling, wat de motivatie ten goede komt.

Leerlingen die dit wensen, kiezen bovendien voor een plusuurtje waarbij we niveaugroepen organiseren. Enerzijds bieden we daarin remediërende leerstof aan en anderzijds juist verdiepende. Op die manier proberen we wiskundeonderwijs op maat van elke leerling aan te bieden.

Onderstaande foto’s zijn van een les rond ‘Wiskunde is muziek’.

Wiskunde in de 2de graad

1. Leerlingen die nu starten in het 3de jaar.

In de tweede graad krijgen alle leerlingen hetzelfde pakket leerstof gekoppeld aan eindtermen:

Voor de studierichtingen economische wetenschappen, Grieks-Latijn, Latijn en Natuurwetenschappen, wordt dit aangevuld met een pakket ‘Gevorderde wiskunde’. Dit omvat naast uitdieping ook uitbreiding van de leerstof.

Leerlingen die willen doorstromen naar een richting in de derde graad met een component wetenschappen en/of wiskunde raden we aan om in de 2de graad te kiezen voor een studierichting waar dit pakket aan bod komt.

2. Leerlingen die nu doorstromen van het 3de jaar naar het 4de jaar.

Voor wiskunde blijft de structuur uit het 3de jaar behouden in het 4de jaar.

Wie kiest voor economie – optie talen, Grieks-Latijn, Humane Wetenschappen, Latijn – optie talen, krijgt 4 uur wiskunde per week. Algebra, statistiek, vlakke meetkunde en ruimtemeetkunde, analyse en goniometrie komen aan bod, met de focus op oefeningen en het verwerven van de verschillende wiskundige vaardigheden. In de humane wetenschappen – optie wetenschappelijk onderzoek krijgen de leerlingen een extra uur wiskunde binnen de module wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt hier op het extra oefenen van de algebraïsche vaardigheden a.d.h.v. uitdiepingsoefeningen en extra lesonderwerpen. Deze leerlingen stromen door naar studierichtingen met 3 uur wiskunde per week in de 3de graad.

Deze leerlingen stromen door naar studierichtingen met 3 uur wiskunde per week in de 3de graad.

Wie kiest voor economie – optie wiskunde, Latijn – optie wiskunde, wetenschappen – optie talen, wetenschappen – optie wetenschappelijk onderzoek, krijgt 5 uur wiskunde per week. Dezelfde leerstofonderdelen komen aan bod als in de 4 uur wiskunde, met enkele extra onderwerpen die zorgen voor meer verdieping. Naast het oefenen en verwerven van wiskundige vaardigheden, ligt de focus ook op bewijsvoering en inzicht. Deze leerlingen stromen door naar richtingen met 5 uur of 7 uur wiskunde in de 3de graad.

 

Wiskunde in de 3de graad

In de 3de graad kunnen leerlingen kiezen tussen studierichtingen met 3 uur, 5 uur of 7 uur wiskunde per week.

De richtingen die 3 lesuren per week wiskunde krijgen, zijn: Grieks-Latijn, Latijn-Moderne Talen, Economie-Moderne Talen en Humane Wetenschappen.

In deze richtingen beperkt de leerstof zich tot analyse, combinatoriek, kansrekening en statistiek. De focus ligt op het kunnen toepassen van de leerstof. Wiskunde speelt hier een ondersteunende rol voor andere vakken. In het extra uur wiskunde binnen de richting humane wetenschappen – wetenschappelijk onderzoek komen algebraïsche vaardigheden en het uitdiepen van de statistiek aan bod.

Leerlingen die na het secundair onderwijs willen doorstromen naar een wetenschappelijke studierichting of naar een studierichting waar wiskunde nog expliciet aan bod komt, raden we aan te kiezen voor een richting met 5 uur of 7 uur wiskunde per week.

Wie later wil doorstromen naar een wetenschappelijke studie die niet exact wiskundig is (biologie, chemie, geografie, …) kan kiezen voor een richting met 5 uur wiskunde. Wie de mogelijkheid wil openhouden om later door te stromen naar een studie met exacte wiskundevakken in de opleiding (burgerlijk ingenieur, wiskunde, informatica, fysica, handelsingenieur, …) raden we aan te kiezen voor een richting met 7 uur wiskunde.

De leerstof in de 5 uur wiskunde omvat net zoals in de 3 uur wiskunde, analyse, combinatoriek, kansrekening en statistiek. Dit wordt aangevuld met een uitgebreid pakket goniometrie en lineaire algebra. De moeilijkheidsgraad en het uitdiepingsniveau zijn hoger dan in de 3 uur.

Het leerstofpakket in de 7 uur wiskunde omvat het pakket van de 5 uur aangevuld met complexe getallen, ruimtemeetkunde, vlakke analytische meetkunde en structuren. De focus komt naast redeneren hier ook op abstraheren en structureren te liggen. Bewijsmethodes kunnen hanteren behoort tot de leerstof. Ook leerlingen die toelatingsproeven wiskunde moeten afleggen na het secundair onderwijs zullen sterker voor de dag komen als ze uit een richting komen met 7 uur wiskunde.

 

Onderstaande beelden komen uit Unimath 2020, een wiskundedag aan de UGent voor leerlingen van het zesde jaar.