Kosten schooljaar 2022-2023

Onze school kan niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde onderwijsactiviteiten en didactisch materiaal zoals leerlinggebonden middelen, busvervoer, uitstappen en kopieën zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen. De school werkt hiervoor met het principe van de maximumfactuur.

Eind november (bij het rapport van DW1) zal je een eerste factuur ontvangen met een gedetailleerd overzicht van de gemaakte onkosten (september – december). De tweede afrekening volgt eind mei (bij het rapport DW2) met een gedetailleerd overzicht van de gemaakte onkosten (januari – juni). De ouders ontvangen via Smartschool een bericht dat de factuur toegevoegd is bij het rapport.

In onze school bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een systeem van gespreide betaling. Wenst u hiervan gebruik te maken, dan kan u contact opnemen met mevrouw Dochy, onze financieel coördinator (09/216.84.21 of via Smartschool). De kosten voor de GWPs worden alvast gespreid over twee schooljaren.

Ook de school zal bij het uitblijven van betaling of een betalingsregeling overgaan tot het sturen van herinneringen en aanmaningen. Hierbij zal je een extra administratiekost van 15 euro worden aangerekend. Indien de betaling uitblijft, zullen de openstaande bedragen worden opgevorderd via het gerecht.

Wat is inbegrepen in de maximumfactuur?

In de maximumfactuur houden we rekening met de huur of aankoop van handboeken en werkschriften volgens de boekenlijst op ons leerlingenportaal van de website van Iddink. Je bent vrij deze al dan niet via Iddink te bestellen, maar we verwachten dat iedereen het juiste studiemateriaal in zijn bezit heeft tijdens het volledige schooljaar. Doorslaggevend is hierbij het ISBN-nummer van het te gebruiken boek.

De uitgaven die de school bij zijn onderwijsverstrekking voor de leerlingen doet, maken de rest van de maximumfactuur uit. Onder deze uitgaven verstaat de school de kosten voor kopieën en voor didactisch schoolmateriaal, zoals de werkstukken techniek, de bijdrage voor gebruik van klassikale woordenboeken en atlassen, … .

Ten slotte betreft het de kosten voor de diverse klasuitstappen en GWP’s, het vervoer met de bus naar de sporthal. Aangezien alle klasuitstappen aansluiten bij het leerprogramma is deelname verplicht. Enkel bij gewettigde afwezigheid kan terugbetaling aangevraagd worden voor gemiste activiteiten. Reeds gemaakte kosten zoals reserveringen, bestelde tickets, … worden niet terugbetaald.

Wat is niet inbegrepen in de maximumfactuur?

Bepaalde extra uitgaven of dienstverleningen zijn niet inbegrepen in deze bijdrageregeling.

Het betreft de aankoop van tijdschriften voor levensbeschouwelijke vakken, de vervanging van verloren/beschadigde boeken, werkschriften, of een rapport (aan te vragen op het secretariaat voor 5 euro).

Met vragen en opmerkingen kun je terecht bij mevrouw Dochy (fien.dochy@athmariakerke.be) of de directie.

Omdat we in het begin van het schooljaar niet exact kunnen berekenen wat de totale kostprijs zal zijn, stellen we enkele richtbedragen voorop.

Wat kost een schooljaar ongeveer gemiddeld in de verschillende jaren?

Dit wil zeggen dat de schoolkosten die wij afrekenen voor: leerlinggebonden middelen, busvervoer, kopieergelden,
uitstappen niet hoger kunnen zijn dan het onderstaande bedrag, voor:

* 1ste jaar: 355 euro
* 2de jaar: 390 euro + 350 euro GWP = 740 euro
* 3de jaar: 365 euro
* 4de jaar: 270 euro + 360 euro GWP = 630 euro
* 5de jaar: 405 euro
* 6de jaar: 310 euro + 560 euro GWP = 870 euro

De kosten voor boeken en (leer)werkschriften:

De kosten voor handboeken en werkschriften vallen buiten de maximumfactuur.

De gemiddelde kosten zijn

* 1ste jaar: 175 euro
* 2de jaar: 250 euro afhankelijk van de gekozen optie
* 3de jaar: tussen de 177 en de 205 euro, afhankelijk van de gekozen studierichting
* 4de jaar: tussen de 83 en de 150 euro, afhankelijk van de gekozen studierichting
* 5de jaar: tussen de 120 en de 215 euro, afhankelijk van de gekozen studierichting
* 6de jaar: tussen de 120 en de 180 euro, afhankelijk van de gekozen studierichting