Kosten schooljaar 2023-2024

Onze school kan niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde onderwijsactiviteiten en didactisch materiaal zoals leerlinggebonden middelen, busvervoer, uitstappen en kopieën zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen. De school werkt hiervoor met het principe van de maximumfactuur.

Dit wil zeggen dat de schoolkosten die wij afrekenen voor: leerlinggebonden middelen, busvervoer, kopieergelden, uitstappen, (leerwerk)boeken niet hoger kunnen zijn dan het onderstaande bedrag, voor:

 • het eerste jaar: 360 euro (KAM-factuur +Iddink)
 • het tweede jaar: 390 euro (KAM-factuur +Iddink)+ 300 euro GWP = 690 euro
 • het derde jaar: 435 euro (KAM-factuur +Iddink)
 • het vierde jaar: 250 euro (KAM-factuur +Iddink) + 360 euro GWP = 610 euro
 • het vijfde jaar: 400 euro (KAM-factuur +Iddink)
 • het zesde jaar: 330 euro (KAM-factuur +Iddink)+ 600 euro GWP = 935 euro

Levering van boeken en (leer)werkschriften (een gemiddelde, de prijzen variëren naargelang de gekozen richting):

 • het eerste jaar: 180 euro
 • het tweede jaar: 250 euro
 • het derde jaar:  275 euro
 • het vierde jaar: 135 euro
 • het vijfde jaar: 210 euro
 • het zesde jaar: 200 euro

Schoolkosten

 • het eerste jaar: KAM-factuur 1: 70 euro + KAM-factuur 2: 110 euro
 • het tweede jaar: KAM-factuur 1: 40 euro + KAM-factuur 2: 100 euro
 • het derde jaar: KAM-factuur 1: 60 euro + KAM-factuur 2: 100 euro
 • het vierde jaar: KAM-factuur 1: 30 euro + KAM-factuur 2: 85 euro
 • het vijfde jaar: KAM-factuur 1: 60 euro + KAM-factuur 2: 130 euro
 • het zesde jaar: KAM-factuur 1: 60 euro + KAM-factuur 2: 70 euro

In onze school bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een systeem van gespreide betaling. Wenst u hiervan gebruik te maken, dan kan u contact opnemen met mevrouw Dochy, onze financieel coördinator (09/216.84.21 of via Smartschool). De kosten voor de GWPs worden alvast gespreid over twee schooljaren.

Het deel schoolkosten voor bepaalde onderwijsactiviteiten zoals leerlinggebonden middelen, busvervoer, uitstappen en kopieën rekent de school zelf met de ouders af.

Eind november (bij het rapport van DW1) zal je een eerste factuur ontvangen met een gedetailleerd overzicht  van de gemaakte onkosten (september – december). De tweede afrekening volgt eind mei (bij het rapport DW2) met een gedetailleerd overzicht van de gemaakte onkosten (januari – juni). De ouders ontvangen via Smartschool een bericht dat de factuur toegevoegd is bij het rapport.

Bij problemen met de betaling kan je aan het begin van het schooljaar contact opnemen met de boekhouding of de directie van de school. De school kan eventueel een andere betalingsspreiding toestaan. Ook zal de school bij het uitblijven van betaling of een betalingsregeling overgaan tot het sturen van herinneringen en aanmaningen. Indien de betaling uitblijft, zullen de openstaande bedragen worden opgevorderd via het gerecht.

In het schooljaar 2022-2023 waren dit de kosten voor de afrekeningen (KAM-factuur), dit is ook een indicatie voor het komende schooljaar dus voor 2023-2024.

Wat is inbegrepen in de maximumfactuur?

In de maximumfactuur rekenen we de huur of aankoop van handboeken en werkschriften volgens de boekenlijst op ons leerlingenportaal van de website van Iddink. Je bent vrij deze al dan niet via Iddink te bestellen, maar we verwachten dat iedereen het juiste studiemateriaal in zijn bezit heeft tijdens het volledige schooljaar. Doorslaggevend is hierbij het ISBN-nummer van het te gebruiken boek.

De uitgaven die de school bij zijn onderwijsverstrekking voor de leerlingen doet, maken de rest van de maximumfactuur uit. Onder deze uitgaven verstaat de school de kosten voor kopieën, voor toetsenmappen en voor didactisch schoolmateriaal, zoals de werkstukken techniek, de bijdrage voor gebruik van klassikale woordenboeken en atlassen, de T-shirt voor de lessen LO,… .

Ten slotte betreft het de kosten voor de diverse klasuitstappen en GWP’s. Aangezien alle klasuitstappen aansluiten bij het leerprogramma, is deelname verplicht. Enkel bij gewettigde afwezigheid kan terugbetaling aangevraagd worden voor gemiste activiteiten. Reeds gemaakte kosten zoals reserveringen, bestelde tickets, … worden niet terugbetaald.

Wat is niet inbegrepen in de maximumfactuur?

Bepaalde extra uitgaven of dienstverleningen zijn niet inbegrepen in deze bijdrageregeling. Het betreft de aankoop van tijdschriften voor levensbeschouwelijke vakken, de vervanging van verloren/beschadigde boeken, werkschriften, leerlingenkaart of een rapport (aan te vragen op het secretariaat voor 5 euro).

Ook de eventuele aanschaf van persoonlijke woordenboeken, atlassen, rekenmachines, … is niet in de maximumfactuur opgenomen. Leveringskosten, administratiekosten voor gespreide betaling via Iddink, aanmanings- of incassokosten van deze firma of de school vormen een meerprijs op de maximumfactuur.

De leerling die een laptop mee neemt naar huis, dient een gebruiksovereenkomst te ondertekenen waarbij de leerling bekrachtigt de overeenkomst na te leven. Er wordt een waarborg van €40 aangerekend.

De meerkost op de maximumfactuur ten gevolge van een verandering van studierichting, komt ook bovenop de afgesproken maximumfactuur en zal met je afgerekend worden.

Ook de verhuring van opbergkastjes is een vrijblijvende dienstverlening, waarvan de prijs niet in de maximumfactuur vervat zit. De afrekening hiervan gebeurt via de ouderwerking. De kostprijs voor huur locker: 10 euro (+ 5 euro waarborg sleutel) per schooljaar.