Cultuurwetenschappen

Dit is een richtingspecifiek vak in de tweede en derde graad in de richtingen Humane Wetenschappen.

Cultuurwetenschappen in de tweede graad

Dit vak verdwijnt met de nieuwe leerplannen en er komt een nieuwe invulling. Zodra we zelf op de hoogte zijn, delen we u dat met plezier mee.

We kunnen u wel nog een omschrijving geven van wat er in het vierde jaar nog aan bod zal komen volgend jaar.

In het tweede jaar van de tweede graad cultuurwetenschappen starten we het jaar met een kennismaking met het thema kunst. Hierin ontdekken we verschillende visies op wat kunst is / behoort te zijn en in welke vormen we diverse kunstuitingen kunnen onderdelen. We geven de leerlingen ook een nieuwe ’toolkit’ mee om naar kunst te kijken en een grondige kunstwaardering op te stellen. Vervolgens ontdekken we beknopt enkele kunststromingen en hun betekenis voor de samenleving.

Na dit thema ontdekken we de diverse domeinen in een samenleving: recht, politiek, economie, cultuur en het sociale domein. We doen dit door heel concreet België in al deze domeinen te gaan exploreren en de rol van de jongeren te analyseren (wanneer kan een jongere aan politiek doen, vanaf wanneer zijn we handelsbekwaam, doen jongeren echt niet aan cultuur, …). In een laatste deel kijken we hoe deze domeinen met elkaar in wisselwerking gaan.

Cultuurwetenschappen in de derde graad

In de derde graad wordt de leerstof die we in de tweede graad behandelden, uitgediept. Waar we in de tweede graad enkele kaders en begrippen aanreikten, analyseren we nu de mens en de maatschappij meer diepgaand vanuit verschillende deeldisciplines (communicatiewetenschappen, kunstwetenschappen, filosofie en politicologie) In het vijfde jaar zien we het thema massacommunicatie waarbij we kritisch kijken naar de verschillende theorieën die hierrond bestaan zoals de cultivatie, de balans en de agendasettingtheorie, we bekijken ook de invloed van massacommunicatie op het politieke en het juridische domein. In een ander thema leggen we linken tussen mens- en wereldbeelden en de verschillende politieke regimes die we kennen wereldwijd, alsook de mensenrechten die we kennen. We stellen ons hierbij vragen als: Zijn deze universeel? Zijn ze cultureel bepaald? Welke voor- en nadelen biedt een universele verklaring van mensenrechten? We eindigen in het vijfde met het thema kunst.

In het zesde jaar werken we vanuit de disciplines recht, sociologie, antropologie, economie en politicologie. We starten het jaar met de vraag wat politiek eigenlijk is, wat een staat is en welke voorwaarden we kennen om te kunnen spreken van een staat. Vervolgens analyseren we ons Belgisch politiek landschap. Welke ideologieën kennen we allemaal? Hoe verhouden die zich tot onze politieke partijen? Hoe ging België van een unitaire naar een federale staat? We eindigen deze lessenreeks met het bekijken van een stateloos volk. We doen van dit volk de volledige geschiedenis uit de doeken en beschouwen de huidige situatie aan de hand van actualiteit. Andere thema’s die we onder de loep nemen zijn ‘culturele identiteit’ en ‘waarden en normen’. In het tweede semester verdiepen we ons in de verschillende domeinen van een cultuur: recht, economie, gezondheid, wetenschap en techniek. We maken een analyse naar de verschillen in deze domeinen tussen diverse culturen. Waarom verschillen ze? Waarin verschillen ze? De leerlingen leren hierin eveneens aan standpuntontwikkeling te doen.

In het zesde jaar cultuurwetenschappen werken de leerlingen ook in groep aan een onderzoekscompetentie. Dit gebeurt vakoverschrijdend met het vak natuurwetenschappen.

 

Onderstaande beelden komen uit een uitstap naar het Museum voor Schone Kunsten in Brussel.