Engels

Dit is een basisvak in alle jaren. Vanaf het tweede jaar kan je voor extra uren Engels kiezen al naargelang de gekozen richting.

Engels in de eerste graad

Het vak Engels is voor de leerlingen een nieuw vak, maar alle leerlingen hebben al voorkennis dankzij reizen, televisie kijken, spelletjes.

De leerlingen worden geprikkeld om met die voorkennis aan de slag te gaan. Zo starten ze met een quiz. De leerstof bouwt zich snel op, dus het is echt belangrijk dat alle leerlingen de leerstof goed bijhouden.

We werken rond thema’s die nauw aanleunen bij de leefwereld van de leerlingen. Ze leren over familie, het leven op school, hun huis en thuis,… De leerstof zit vervat in teksten, dus lezen is een heel belangrijk onderdeel in de lessen. Ook wordt vanzelfsprekend veel gecommuniceerd, zowel per twee als klassikaal.

De leerlingen doen spreekopdrachten.
Na elke unit wordt flink gestudeerd, wordt een toetsvoorbereiding gemaakt, die door de leerkracht wordt gecontroleerd, en volgt daarna een toets.

Onderstaande beelden zijn uit een Engelse presentatie in het eerste jaar.

Engels in de tweede graad

In de tweede graad bouwen we verder op de kennis en vaardigheden die de leerlingen in de eerste graad verworven hebben voor Engels. Ons hoofddoel is om de taalvaardigheid te verbreden en verfijnen. Er worden nieuwe en complexere grammaticale tijden aangereikt, er is focus op het uitbreiden van woordenschat, maar daarnaast maken we ook tijd om ons dieper te verdiepen in de Amerikaanse en Angelsaksische wereld en cultuur. Dit doen we aan de hand van fijne en relevante luister-, kijk- en leesfragmenten. Vanaf de tweede graad beginnen we ons ook meer te verdiepen in literatuur.

Net zoals in de eerste graad A-stroom is communicatie de essentie. We zetten onze leerlingen ertoe aan om te durven spreken en schrijven en dit op een zo gevarieerd en correct mogelijke manier.

Onderstaande beelden zijn van een afternoon tea in het vierde jaar.

 

Engels in de derde graad.

In alle ASO-studierichtingen neemt het Engels een belangrijke plaats in.
De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

We werken met een leerwerkboek (ACE) waarin verschillende thema’s behandeld worden (Education, Wildlife, The Great War, Love and Relationships, Artificial Intelligence,…)

Accenten liggen op het ontwikkelen van:
– communicatieve en creatieve competenties in het Engels (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen,…); de leerlingen lezen verschillende artikels, kortverhalen, gedichten en boeken

– competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …);de leerlingen oefenen hun kennis van de taal aan de hand van concrete situaties
– interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren). De leerlingen lezen en bespreken verschillende culturele aspecten van het Engels taalgebied.

In de richting Latijn-Moderne talen, Economie -Moderne talen en Moderne Talen- Wetenschappen verdiepen we ons in de taalkundige en literaire aspecten van de Engelse taal. We hebben hiervoor een extra werkboek (ACE SET) waarin de leerlingen zelfstandig kleine onderzoeken uitvoeren die gekoppeld zijn aan verschillende thema’s.

In het vijfde jaar werken de leerlingen in kleine groepen aan een taalkundig of literair onderzoek met een zelfgekozen onderwerp (= onderzoekscompetentie).

Onderstaande beelden zijn van de English Day 2019.